Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

COMMONERS VOICES

Internet=CommonSpace

                      Internet = CommonSpace

Participatívny prístup k digitálnemu občianstvu prostredníctvom verejných a multisektorových konzultácií v praxi

___________________

28. marec 2019

Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava

KPMG, 8. poschodie


Myšlienka digitálneho občianstva je založená na podpore angažovania vo verejných otázkach prostredníctvom digitálnych nástrojov. Internet sa stal nástrojom na účasť na verejnom živote, ale niekedy sa nepoužíva férovo. Mnohí, ktorí k nemu pristupujú, sa správajú len ako spotrebitelia, bez toho, aby posúdili kvalitu a pravdivosť takto prijímaných informácií. Niektorí používajú internet len ​​na voľný čas a sú aj takí, ktorí zneužívajú internet na šírenie dezinformácie alebo nenávisti alebo aby ublížili iným.

Našim cieľom je stimulovať diskusiu a navrhnúť odporúčania, ako sa môže internet využívať na spoločné dobro, spoluprácu a podporovať uplatňovanie samotnej myšlienky (digitálneho) občianstva v praxi pomocou Commonfare.net a ďalších príkladov ako prípadových štúdií. V rámci jednodňového podujatia budeme v pracovných skupinách i spoločne debatovať o veľmi aktuálnych otázkach týkajúcich sa používania, právnej úpravy a dosahu internetu na Slovensku i inde v Európe.

Podujatie je postavené na týchto pilieroch:

participatívny prístup - používatelia internetu vytvoria odporúčania pre IT spoločnosti o tom, aké nástroje a platformy by chceli použiť na vytvorenie CommonSpace;

obrátený model - mladí budú viesť pracovné skupiny pozostávajúce zo zástupcov podnikov a štátnej správy, odborníkov a aktivistov občianskej spoločnosti;

multisektorové konzultácie – účastníkmi budú študenti, zástupcovia súkromného sektora, zákonodarcov, štátnej správy a občianskej spoločnosti, ktorí sú odborníkmi v oblasti vzdelávania, IT, hospodárstva, verejnej politiky atď.

medzinárodný dosah - závery a odporúčania pošleme prostredníctvom našich sietí a prostredníctvom Európskej rady pre digitálne dobro IT spoločnostiam a tvorcom politík. Budú tvoriť základ podkladov pre odporúčania k Dňu bezpečného internetu 2020.

Program:

8,45           Príchod, registrácia (8. poschodie)

9,00           Otvorenie (prednášková sála)

                   Andrea Cox, digiQ

9,10           Príhovory

Zástupca Sekcie digitálnej agendy, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

                   Maja Pleić, Commonfare.net, Chorvátsko

Pavol Adamec, KPMG

9,30            Online hra ako zdroj datasetov pre neurónovú sieť na boj s nenávistnými prejavmi

                   Prezentácia nástroja

                   Andrea Cox, digiQ

9,45            Okrúhle stoly (delenie do pracovných skupín podľa vopred nahláseného záujmu)

1. Kybernetická bezpečnosť. (S internetom sú deti už oboznámené najneskôr vo veku 7 rokov a mobilný telefón používa až 60% z nich vo veku 6 - 9 rokov. Aká je realita skúsenosti detí v digitálnom svete a ako reagovať na ich potreby? Akým spôsobom by mali pedagógovia a rodičia deťom vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti sprostredkovať? Majú reálne školy kapacity zabezpečiť vzdelávanie všetkých svojich učiteľov, aby boli vzorom?)

moderátor: Jana Melúchová KPMG

2. Budú môcť byť občania aktívni online po nadobudnutí účinnosti smernice EÚ o autorských právach? (Smernica EÚ o autorských právach spôsobila zmätok medzi odborníkmi z oblasti duševného vlastníctva, akademickými pracovníkmi a aktivistami aktívnymi na internete, keďže články 11 a 13 ukončia internet, ako ho poznáme. Aké dôsledky prinesie pre aktívne občianstvo?)

moderátor: Silvester Buček, vĺčatá.sk

3. Sociálne inovácie a internet. (Ako ich merať? Máme index sociálnych inovácií? Ktoré kritériá by sme mali merať a skutočne odrážať príležitosti pre spoločné dobro? Môže slúžiť internet na sprostredkovanie sociálnych inovácií alebo ich zabíja?)

moderátor: Viera Žuborová, Bratislava Policy Institute


4. Generačné zbližovanie v bezpečnom používaní internetu

Vedomostne, generačne a postojovo sa vo vzťahu k internetu, i na internete, spoločnosť ľahko polarizuje, čo vedie k fenoménom ako neznášanlivosť, radikalizácia, nenávistné prejavy. Generačné rozdiely v zručnostiach používania internetu tiež výrazne sťažujú proces výchovy a vzdelávania detí v ich bezpečnom používaní. Ako vytvárať konkrétne aktivity vzdelávania tak, aby to bolo atraktívne, podnetné, prinášalo nielen vedomosti ale aj kompetencie a zároveň aby celý proces podporil generačné zbližovanie?

moderátor: Jarmila Tomková, digiQ


5. Participácia online na politickom živote. Internet už zaplavujú informácie o kanditátoch do Európskeho parlamentu. Ovplyvní moja účasť na voľbách do Európskeho parlamentu môj život? (Slovensko má jedinečné historické vedenie na najnižšej účasti vo voľbách do EP, v roku 2014 bola jeho účasť na 13% registrovaných voličov najnižšia v celej EÚ. Zvýšila by sa účasť, keby sme mohli voliť cez internet?)

moderátor: Marek Degro, Nadácia Antona Tunegu11,30         Prestávka

11,45         Odporúčania pracovných skupín

(spoločne v prednáškovej sále)

                  Diskusia

                  Záver

13,00         Obed

14,00         Ukončenie verejnej časti

14,00         Debriefing moderátorov

15,00         Koniec podujatia


Prihláste sa cez tento odkazKontakt: Andrea Cox, 0908057766, info@digiq.sk

Commonfare.net bol vyvinutý v rámci projektu PIE News, ktorý je financovaný v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon 2020 pod číslom 687922.


Commonfare.net is for, with, and by people.

Do you want to join? You will need only an email address, and we will never use it for other purposes.

0 Comments

There are no comments